Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bacovloeren

De Algemene Voorwaarden van Bacovloeren gelden voor alle door haar aangeboden Diensten en Producten.

Artikel 1 – Definities

De in de algemene voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis als hieronder gedefinieerd. Daarbij geldt dat een definitie dezelfde betekenis heeft als die met hoofdletter voorkomt in enkelvoudsvorm of vice versa.
 • Afnemer
  de partij die een overeenkomst is aangegaan met Bacovloeren
 • Algemene Voorwaarden
  deze algemene voorwaarden
 • Diensten
  door Bacovloeren verrichte werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst
 • Legdatum
  de datum waarop Bacovloeren de door Afnemer gewenste diensten zal uitvoeren, zoals vermeld in de door Bacovloeren aangeboden Offerte en bevestigd door de Afnemer
 • Offerte
  een aanbieding van Bacovloeren aan Afnemer
 • Opdrachtbevestiging
  de schriftelijke of elektronische bevestiging van Bacovloeren aan Afnemer dat tussen hen een Overeenkomst tot stand is gekomen
 • Overeenkomst
  de overeenstemming tussen Afnemer en Bacovloeren blijkend uit een door Bacovloeren verzonden Opdrachtbevestiging
 • Bacovloeren
  Het bedrijf Bacovloeren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81684428
 • Producten
  door Bacovloeren geleverde en/of gebruikte goederen, waaronder Verbruiksartikelen zoals kitten, ter uitvoering van de Overeenkomst
 • Vloeren
  een door Bacovloeren geleverde en/of tot stand gebrachte vloer op een door Afnemer aangewezen locatie

Artikel 2 – Werking

 • 2.1
  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst, tenzij in de nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 2.2
  Door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zijn, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anderszins overeengekomen, niet van toepassing op de Overeenkomst en worden door Bacovloeren nadrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.3
  In geval van strijdigheid of onverenigbaarheid tussen hetgeen is bepaald in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen is bepaald in de Overeenkomst.

Artikel 3 – Offerte, totstandkoming Overeenkomst en annulering

 • 3.1
  Een Offerte wordt in overleg met Afnemer schriftelijk of elektronisch opgemaakt en aan Afnemer toegezonden. In de Offerte genoemde prijzen zijn bindend tot 14 dagen na datum van de Offerte. Tenzij expliciet anderszins uit de Offerte blijkt, zijn de in de Offerte genoemde prijzen exclusief kosten van verticaal transport, de eventuele kosten voor noodzakelijke voorzieningen aan boven- en/of ondergrond alsmede exclusief kosten die voor Bacovloeren ontstaan als blijkt dat de ruimtes en ondergrond niet voldoen aan de eisen genoemd in artikel 11 en 12 van de Algemene Voorwaarden.
 • 3.2
  Een Offerte heeft een vrijblijvend karakter, een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat door Bacovloeren een Opdrachtbevestiging aan Afnemer is kenbaar gemaakt.
 • 3.3
  Wijziging van de Overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden met expliciete schriftelijke instemming van Bacovloeren.
 • 3.4
  Afnemer is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te annuleren met inachtneming van het navolgende. Indien de annulering door Afnemer wordt verricht 7 dagen voor de Legdatum waarin de Diensten ter uitvoering staan geagendeerd, is Afnemer 10% procent van de overeengekomen prijs aan Bacovloeren verschuldigd. Indien de annulering door Afnemer wordt verricht 2 dagen voor de Legdatum waarin de Diensten ter uitvoering staan geagendeerd, is Afnemer 25% van de overeengekomen prijs aan Bacovloeren verschuldigd.

Artikel 4 – Prijzen, betalingen en condities

 • 4.1
  Prijzen in Offerte en Overeenkomst zijn in Euro’s en inclusief BTW tenzij nadrukkelijk anderszins blijkt.
 • 4.2
  Voor alle Overeenkomsten geldt voor Afnemer de navolgende betalingsverplichting: 25% bij Overeenkomst, 75% na oplevering.
 • 4.3
  Voor door Bacovloeren verzonden facturen geldt, tenzij anders overeengekomen, een betalingstermijn van 2 dagen na factuurdatum. Facturen dienen door middel van overschrijving via iDeal op een aan Bacovloeren gekoppeld rekeningnummer te worden voldaan. Indien Afnemer in gebreke blijft te betalen binnen de gestelde termijnen, is Afnemer van rechtswege direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is Afnemer over de openstaande bedragen de wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens is Afnemer als dan gehouden om aan Bacovloeren de eventuele incassokosten, inclusief kosten juridische bijstand, volledig te vergoeden met een minimum van EUR 500,-.
 • 4.4
  Bacovloeren is gerechtigd om uitvoering van de Diensten, al dan niet tussentijds, op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden dan wel zekerheden te verlangen indien Afnemer niet tijdig en/of volledig heeft voldaan aan de verplichtingen genoemd in artikel 4.2 en/of later met Bacovloeren aangegane betalingsverplichtingen.
 • 4.5
  Een beroep op garantie, tekortkoming of reclamerecht, ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Bacovloeren.

Artikel 5 – Levering, risico en eigendomsovergang

 • 5.1
  De overeengekomen levertijd betreft een indicatie en vormt geen fatale termijn tenzij nadrukkelijk anderszins is overeengekomen. Indien Afnemer bekend raakt met omstandigheden die de oorspronkelijk overeengekomen planning belemmeren, wordt dit door Afnemer zo spoedig mogelijk aan Bacovloeren bericht.
 • 5.2
  Levering van de Diensten en Producten vindt plaats op de in de Overeenkomst genoemde plaats. Door ondertekening van de ontvangstbevestiging en/of de opleveringsrapportage gaat het risico van de geleverde Producten over op Afnemer. Alsdan komen de Producten voor rekening van Afnemer waaronder eveneens alle schade die nadien aan de Producten mocht ontstaan.
 • 5.3
  De eigendom van door Bacovloeren geleverde Producten gaat eerst over op Afnemer nadat deze aan Bacovloeren alles heeft voldaan waartoe hij op grond van de Overeenkomst alsmede nadien nog voortvloeiende afspraken verschuldigd is. Afnemer is verplicht dit voorbehoud bij eventuele doorlevering schriftelijk en voorafgaand aan zijn contractpartij kenbaar te maken.
 • 5.4
  Zolang de eigendom niet op Afnemer is overgegaan, mag hij ten aanzien van de Producten geen zekerheidsrechten verstrekken of enig ander recht (goederenrechtelijk dan wel verbintenisrechtelijk) aan een derde verlenen. Indien een derde enig recht op een onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten wil doen gelden, is Afnemer verplicht Bacovloeren daarvan onmiddellijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen.
 • 5.5
  Indien Afnemer nalatig blijkt in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel er voor Bacovloeren gegronde redenen zijn om aan te nemen dat Afnemer nalatig zal zijn, is Bacovloeren bevoegd de geleverde Producten als haar eigendom te vorderen onder Afnemer dan wel bij derden in geval van doorlevering. Afnemer verleent Bacovloeren de bevoegdheid daartoe gebouwen en terreinen te betreden.

Artikel 6 – Garantie

 • 6.1
  Bacovloeren staat in voor de deugdelijkheid van haar Diensten en gebruikte Producten. Voor door Bacovloeren geleverde Diensten en Producten wordt vanaf oplevering gedurende 12 maanden een garantie verstrekt ten aanzien van gebreken die zijn ontstaan door gebrekkig materiaal en/of verrichte Diensten dienaangaande, doch uitsluitend tenaanzien van gebreken die door normaal gebruik van de Vloeren openbaren. Bacovloeren verstrekt nadrukkelijk geen garantie bij gebreken aan Vloeren waaraan (i) andere eisen door Afnemer zijn gesteld dan bekend bij Bacovloeren ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst, (ii) zonder schriftelijke toestemming van Bacovloeren reparaties of werkzaamheden zijn verricht door derden, (iii) die niet worden gebruikt of onderhouden op de daarvoor geëigende wijze en (iv) die eerder door Afnemer worden belast dan voorgeschreven door Bacovloeren.
 • 6.2
  Een beroep op garantie dient door Afnemer schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven plaats te vinden. Bacovloeren is gerechtigd de behandeling van een beroep op garantie op te schorten indien Afnemer niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden door Bacovloeren zal Afnemer zich conformeren aan de adviezen en instructies van Bacovloeren.

Artikel 7 – Gebreken en reclames

 • 7.1
  Afnemer dient Bacovloeren zo spoedig mogelijk naconstatering van eventuele gebreken schriftelijk of elektronisch te informeren.
 • 7.2
  Bij (op)levering door Afnemer geconstateerde gebreken, dan wel gebreken die Afnemer in redelijkheid had kunnen of behoren te constateren, dienen –op verval van recht –binnen tien dagen na die (op)levering schriftelijk of elektronisch en zo nauwkeurig mogelijk omschreven bij Bacovloeren te worden gemeld.
 • 7.3
  Geringe afwijkingen in maat, kleur of structuur kunnen voor Afnemer tegenover Bacovloeren nimmer een grondslag vormenvoor het niet accorderen van de (op)levering van de Diensten en/of Producten noch voor reclames.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 • 8.1
  De totale aansprakelijkheid van Bacovloeren wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 40% (veertig procent) van de voor de Overeenkomst door Bacovloeren in rekening gebrachte financiële vergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Perfect Laminaat voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan EUR 2.500,- [zegge: tweeduizendvijfhonderd euro].
 • 8.2
  De aansprakelijkheid van Bacovloeren voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer, is uitgesloten. Onder indirecte kosten worden ondermeer verstaan verhuis-, verblijfs- en herinrichtingskosten van Afnemer.
 • 8.3
  De aansprakelijkheid van Bacovloeren voor schade aan Vloeren van Afnemer als gevolg van (i) werking in de ondergrond, (ii) vochtwerking vanuit de ondergrond, (iii) osmose, (iv) adervorming, (v) thermische belasting (vloerverwarming) dan wel een combinatie van voornoemde factoren, is uitgesloten.
 • 8.4
  De aansprakelijkheid voor schade ontstaan door lekkage van door Bacovloeren gebruikte vloeistof(fen) is uitgesloten.
 • 8.5
  Artikel 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 zijn eveneens van toepassing indien Bacovloeren zich voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft bediend van niet ondergeschikten (6:171 BW) of vertegenwoordigers (6:172 BW).

Artikel 9 – Overmacht

 • 9.1
  Bacovloeren is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst welke wordt verhinderd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan (i) overmacht van toeleveranciers van Bacovloeren, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer aan Bacovloeren zijn voorgeschreven, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) oorlog, (v) staking en werkbezetting, (vi) algemene vervoersproblemen, (vii) niet beschikbaarheid van nutsvoorzieningen.

Artikel 10 – Wijziging en meerwerk

 • 10.1
  Indien Bacovloeren op verzoek of met voorafgaande toestemming van Afnemer Diensten verricht en/of Producten levert die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, dienen deze door Afnemer te worden vergoed volgens de (wel) overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Bacovloeren.
 • 10.2
  Bacovloeren is nimmer gehouden aan een verzoek tot meerwerk van Afnemer en zij kan – indien de bereidheid bestaat daaraan uitvoering te geven – afzonderlijke vastlegging eisen.

Artikel 11 – Ondergrond van de Vloeren

 • 11.1
  Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, draagt Afnemer er zorg voor dat de ondergrond waarop de Vloer wordt gelegd door Bacovloeren, voldoet aan de voorwaarden genoemd in dit artikel. Indien niet is voldaan aan onderstaande voorwaarden, is Bacovloeren niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade en/of gerechtigd haar Diensten op te schorten zonder schadeplichtig te zijn tegenover Afnemer.
  Cementgebonden ondergrond
 • 11.2
  De cementgebonden ondergrond is voorafgaand aan te verrichten Diensten minimaal anderhalve week per centimeter “dikte oud”. Bij het leggen van de Vloer dient het vochtpercentage bij een beton ondergrond te voldoen aan de waarden welke zijn genoemd in de productspecificatie van de betreffende leverancier. Bacovloeren controleert voornoemde waarde door meting voorafgaand aan het verrichten van de Diensten. De uitkomst van de meting van Bacovloeren is bindend. Aan de meting kan door Afnemer geen aanspraak of recht worden ontleend.
 • 11.3
  Door Bacovloeren worden geen Vloeren gelegd op een ondergrond die met cement is nagepoederd. In geval van natte cellen in de ondergrond is Afnemer verantwoordelijk voor het aanbrengen van afschotten, tenzij anderszins is overeengekomen.
  Anhydriet gebonden ondergrond
 • 11.4
  De anhydriet gebonden ondergrond is voorafgaand aan te verrichten Diensten minimaal anderhalve week per centimeter “dikte oud”. Bij het leggen van de Vloer dient het vochtpercentage van de ondergrond te voldoen aan de waarden welke zijn genoemd in de productspecificatie van de betreffende leverancier. Bacovloeren controleert voornoemde waarde door meting voorafgaand aan het verrichten van de Diensten. De uitkomst van de meting van Bacovloeren is bindend. Aan de meting kan door Afnemer geen aanspraak of recht worden ontleend.
  Voor zowel Anhydriet als cementgebonden ondergrond
 • 11.5
  De ondergrond dient waterdicht en vormvast te zijn voorafgaand aan het leggen van de Vloer.
 • 11.6
  Afnemer is verantwoordelijk voor de dilatatie en/of plaatsing van schijnvoegen in de ondergrond, tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen. Indien Bacovloeren bij aanvang van de Diensten geen dilatatie of schijnvoegen kan waarnemen, mag zij er zonder nadere verificatie vanuit gaan dat dit een bewuste keuze van Afnemer is, en is Bacovloeren niet aansprakelijk voor enige schade dienaangaande.

Artikel 12 – Status en voorzieningen ruimte voor en tijdens levering Diensten

 • 12.1
  Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, draagt Afnemer er zorg voor dat voorafgaandaan-en tijdens de levering van Vloeren, is voldaanaan de voorwaarden genoemd in dit artikel.
 • 12.2
  De ruimte waar een Vloer wordt gelegd dient bezemschoon, egaal, ontruimd en tochtvrij te zijn alsmede te beschikken over een werkzame verwarming en bovenlicht, niet zijnde bouwlampverlichting.
 • 12.3
  Afnemer draagt zorg voor adequate elektriciteit-en watervoorzieningen in of direct bij de ruimte waar een Vloer wordt gelegd.
 • 12.4
  Afnemer draagt er zorg voor dat Bacovloeren onbelemmerd toegang heeft tot de ruimten en haar Diensten ongestoord kan uitvoeren.
 • 12.5
  Bij niet nakoming van de in dit artikel genoemde verplichtingen komen daaruit voortvloeiende gevolgen, waaronder tijdsverlies en extra door Bacovloeren te maken kosten, volledig voor rekening en risico van Afnemer. Bacovloeren is gerechtigd kosten en schade bij Afnemer in rekening te brengen en daarvan betaling te vorderen alvorens haar Diensten voort te zetten.

Artikel 13 – Beëindiging van de Overeenkomst

 • 13.1
  De Overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd, behoudens in de gevallen als omschreven in de volgende artikelleden.
 • 13.2
  Met inachtneming van het uitgangspunt als genoemd in lid 1 van dit artikel, heeft Bacovloeren de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden indien:
  a) Afnemer, na een deugdelijke ingebrekestelling, blijvend toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst;
  b) Afnemer in staat van faillissement is verklaard of daartoe een verzoek is ingediend;
  c) Afnemer in surseance van betaling verkeert of daartoe een verzoek is ingediend;
  d) Afnemer anderszins in liquidatie verkeert, is ontbonden of redelijkerwijs te voorzien dat zij niet langer aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst kan voldoen.

Artikel 14 – Rechts- en forumkeuze

 • 14.1
  Op alle Offertes en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2
  Alle geschillen tussen Bacovloeren en Afnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te s’Gravenhage.

Bacovloeren, UW vloeren- en trappenspecialist